Nyheter:

 

Protokoll från styrelsemötena och årsmötena finns här 

Stadgar

Åshammars vägförening

 

Syfte

Föreningen bildades år 1966 och det första styrelsemötet hölls den 16 november 1966. Föreningen har ombildats genom lantmäteriförrättning, som vunnit laga kraft den 10 april 2000. Ombildandet har inneburit att tidigare andelstal grundade på fastigheternas taxeringsvärden upphört att gälla och föreningens vägar har registrerats som en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen samtidigt som nya andelstal fastställts baserade på nyttjandegraden.

 

Styrelsens uppgift är

att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
att föra redovisning över föreningens räkenskaper,
att föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, samt
att årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

Styrelsens sammansättning

Yngve Andersson , ordförande (tel 0290-50051) yngmar@telia.com 

Hasse Andersson, vägfogde (tel 0290-50563) hatte.a@telia.com

Jan Åkerberg, vägfogde (tel 0290-50399)
Lars-Håkan Leckström, sekreterare (tel 0290-50595)
Patrik Gyllenskepp, kassör (tel 0290-50690)

 

 

 

Patrik Gyllenskepp © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use